कृपया

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कृपया शब्दप्रकार : तत्सम