कः(संस्कृत)

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कः(संस्कृत) शब्दप्रकार : तत्सम