औषधीः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औषधीः शब्दप्रकार : तत्सम