औपम्येन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

औपम्येन शब्दप्रकार : तत्सम