एतावत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एतावत् शब्दप्रकार : तत्सम