एतत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एतत् शब्दप्रकार : तत्सम