एकोऽहं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकोऽहं शब्दप्रकार : तत्सम