एकमेवाद्वितीयं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकमेवाद्वितीयं शब्दप्रकार : तत्सम