एकमक्षरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकमक्षरं शब्दप्रकार : तत्सम