एकदंतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकदंतं शब्दप्रकार : तत्सम