उपनिषद्

Wiktionaryबाट

उपनिषद् शब्दप्रकार : तत्सम