उक्ताः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उक्ताः शब्दप्रकार : तत्सम