ईश्वरः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईश्वरः शब्दप्रकार : तत्सम