इन्द्रियस्यार्थे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रियस्यार्थे शब्दप्रकार : तत्सम