इच्छ्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छ् शब्दप्रकार : तत्सम