आदृतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदृतः शब्दप्रकार : तत्सम