आत्मसात्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मसात् शब्दप्रकार : तत्सम