आत्मविनिग्रहः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मविनिग्रहः शब्दप्रकार : तत्सम