आच्छादकम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आच्छादकम् शब्दप्रकार : तत्सम