आगताः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आगताः शब्दप्रकार : तत्सम