आगतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आगतः शब्दप्रकार : तत्सम