आकर्णधनुरासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकर्णधनुरासन शब्दप्रकार : तत्सम