अस्मान्

Wiktionaryबाट

अस्मान् शब्दप्रकार : तत्सम