अन्तवत्

Wiktionaryबाट

अन्तवत् शब्दप्रकार : तत्सम