अधिक्षिपति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिक्षिपति शब्दप्रकार : तत्सम