अधिकारितन्त्रं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिकारितन्त्रं शब्दप्रकार : तत्सम