अधर्मः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधर्मः शब्दप्रकार : तत्सम