अधमाधम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधमाधम शब्दप्रकार : तत्सम