अद्वैत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अद्वैत शब्दप्रकार : तत्सम