अथ।र्ः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अथ।र्ः शब्दप्रकार : तत्सम