अणीयांसं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अणीयांसं शब्दप्रकार : तत्सम