अचिन्त्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचिन्त्य शब्दप्रकार : तत्सम