अचलः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचलः शब्दप्रकार : तत्सम