अचक्षुस्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचक्षुस् शब्दप्रकार : तत्सम