अक्राइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ना०[ √ अक्र (+ आइ )] अक्रने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया; कक्रक्क पराइ । (>) अक्राइनु— क० क्रि० अक्रने पार्नु  ; कक्र्याइनु । अक्राउनु— प्रे० क्रि० अक्रने पार्नु; कक्र्याउनु । अक्राहट— ना० अक्राइ । अक्रिनु— अ० क्रि० अक्रनु; कक्रिनु ।