अकृतबुद्धित्वात्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकृतबुद्धित्वात् शब्दप्रकार : तत्सम