अकल्मष

Wiktionaryबाट
  • शव्द:अकल्मष

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:पाप नभएको ,निर्दोष