अकलङ्क

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकलङ्क

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:निष्कलङ्क ,अकलङ्कता

अकलङ्कित