अंशभूतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंशभूतं शब्दप्रकार : तत्सम