अंकुशधारिणम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंकुशधारिणम् शब्दप्रकार : तत्सम