त्रये

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रये शब्दप्रकार : तत्सम