त्यक्त्वाऽत्मानं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक्त्वाऽत्मानं शब्दप्रकार : तत्सम