तस्मै

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्मै शब्दप्रकार : तत्सम