तर्हि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तर्हि शब्दप्रकार : तत्सम