तपःसु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपःसु शब्दप्रकार : तत्सम