ज्वलद्भिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वलद्भिः शब्दप्रकार : तत्सम