जितः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जितः शब्दप्रकार : तत्सम