जानकीवल्लभः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानकीवल्लभः शब्दप्रकार : तत्सम