जानकाराः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानकाराः शब्दप्रकार : तत्सम