जातिधर्माः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जातिधर्माः शब्दप्रकार : तत्सम